קרינה מסלולאר

מדיניות המשרד להגנת הסביבה מתבססת על עיקרון " הזהירות המונעת", המטרה היא לצמצם למינימום האפשרי את רמת הקרינה אליה נחשף הציבור.

על פי עיקרון זה מתייחסים לסף הבריאותי ולסף הסביבתי:

הסף הבריאותי מתייחס לרמת הקרינה המזערית אליה יכול להיחשף אדם ללא שייגרם לו נזק בריאותי כלשהוא.  הסף הבריאותי מיוחס לחשיפה קצרת מועד (אקוטית) למקור הקרינה, ומתבסס על המלצות הועדה להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP) הפועלת תחת ארגון הבריאות העולמי (WHO-WORLD HEALTH ORGANIZATION).

הסף הסביבתי נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה תוך התייחסות לסף הבריאותי. סף זה נקבע לצורך יצירת האיזון בין הציבור הדורש לצרכיו שימוש במקורות הפולטים קרינה (אנטנות סלולאר למשל) לבין הרצון לשמור על בריאותו.  הסף הסביבתי מתייחס לחשיפה רציפה ומתמשכת של הציבור אל מול מקור הקרינה.

טבלת רמות החשיפה לקרינה בלתי מייננת בהתאם לתדר (ינואר 2009) – המשרד להגנת הסביבה:

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/saf_krina_1.pdf